Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Autonómne ERP systémy – AI ako motor evolúcie

ČO JE UMELÁ INTELIGENCIA?
Pojmom „Umelá inteligencia“ sa označuje odvetvie informatiky, ktoré sa týka vytvárania inteligentných algoritmov. V podstate sa tieto algoritmy ďalej nezávisle rozvíjajú prostredníctvom strojového učenia (machine learning) alebo algoritmov hlbokého učenia. Odvetvová asociácia Bitkom definuje AI ako vlastnosť IT systémov prejaviť správanie, ktoré je inteligentné a veľmi sa podobá na konanie ľudí.  
Na tento účel sú dôležité štyri základné zručnosti v rôznych pomeroch:
1. Vnímať
2. Pochopiť
3. Konať
4. Učiť sa
Systémy musia byť schopné vnímať fakty, rozumieť im a premieňať ich na činy. Základný princíp všetkých systémov výpočtovej techniky – vstup, spracovanie a výstup – je rozšírený o komponenty učenia sa a porozumenia. Výsledkom je, že algoritmy, na ktorých je AI založená, sa neustále vyvíjajú a zdokonaľujú.
V tejto súvislosti treba zásadne rozlišovať medzi slabou a silnou umelou inteligenciou (AI). Slabá AI je schopná riešiť obmedzené problémy a vykonávať zodpovedajúce úlohy na prevažne autonómnom základe. Jej sebazdokonaľovanie prebieha pomocou metód, ktoré jej boli poskytnuté. Na to jej netreba dávať žiadne konkrétne riešenia. Všetky typy umelej inteligencie, ktoré v súčasnosti existujú, patria do tejto kategórie.
Silná AI by na druhej strane dokázala samostatne rozpoznať nové logické vzťahy a samostatne rozširovať svoj metodologický základ. Výskum AI teraz predpokladá, že v budúcnosti je možné vyvinúť takéto systémy. Tie by zásadne prevyšovali ľudskú inteligenciu.
UMELÁ INTELIGENCIA A ERP SYSTÉMY – HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNY STAV
ERP systémy sú dnes jadrom moderných spoločností. V ideálnom prípade integrujú všetky dáta a obchodné procesy na spoločnej digitálnej platforme. Aplikácie z oblasti AI si už niekoľko rokov čoraz viac nachádzajú cestu do ERP sveta. Výsledkom sú v podstate nové možnosti využitia.
Historický vývoj automatizácie ERP možno rozdeliť celkovo do piatich vývojových etáp:
 • Pred rokom 1975 – žiadne ERP systémy:
  Zamestnanci museli všetky úlohy vykonávať manuálne.
 • Od polovice 70. rokov – transakčné ERP systémy:
  Vo firmách sa po prvýkrát zavádzajú transakčné ERP systémy.
  Zamestnancom ponúkajú širšie súvislosti.
 • Mainstream dodnes – digitálne ERP systémy:
  Digitálne ERP systémy sú čoraz nezávislejšie a umožňujú ďalšiu automatizáciu obchodných procesov a iných firemných procesov.
  Zamestnanci poskytujú podporu napríklad v prípade výpadku komunikačných prostriedkov.
 • Od roku 2020 – inteligentné ERP systémy:
  Moderné ERP, ako je napríklad aj Asseco APplus, softvér pre výrobné podniky, vytvárajú prvé inteligentné mechanizmy, ktoré umožňujú vyšší stupeň automatizácie.
  Zamestnanci kontrolujú end-to-end procesy.
 • Perspektívne od roku 2030 - Samoregulačné ERP systémy:
  Samoregulačné ERP systémy.
  Zamestnanci dozerajú a monitorujú. Rutinné procesy sú automatizované.
 • Zatiaľ nedatované - Autonómne ERP systémy:
  Autonómne ERP systémy založené na silnej AI.
  Zamestnanci sú úplne odbremenení od rutinných procesov.
Štúdia Fraunhoferovho inštitútu zaoberajúca sa Inteligentnými analytickými systémami (IAIS) a spoločnosti Kompetenzplattform Künstliche Intelligenz (Kompetenčná platforma umelej inteligencie) Severné Porýnie-Vestfálsko z roku 2020 sa zaoberá súčasným stavom implementácie AI. Do tejto štúdie bolo zaradených celkovo 74 spoločností z priemyslu a obchodu. Za najväčšiu aktuálnu príležitosť, ako je možné využiť AI v ERP systémoch, považujú respondenti automatizáciu rutinných procesov. Vďaka odbremeneniu od týchto aktivít, ktoré im automatizácia prináša, je možné využiť ušetrený čas na zlepšenie kvality údajov, predchádzanie chybám a zvyšovanie efektívnosti a výkonu.
"Za najväčšie riziká označujú stratu kontroly a falošnú dôveru v technológiu."
Ústrednými požiadavkami na funkcie AI je implementácia funkcií hlasového ovládania a funkcií prediktívnej analýzy. Teoreticky je napríklad možné predpovedať trendy odbytu alebo s akou pravdepodobnosťou sa podarí uzavrieť obchod. Rozhodujúcim faktorom úspechu pri používaní funkcií AI je preto interakcia medzi ľuďmi a technológiou, skoré zapojenie používateľov a dostatok času na zaškolenie a zapracovanie.
Celkovo tak štúdia odráža proces prechodu od digitálnych k inteligentným ERP systémom. Vzhľadom na súčasný stav technologického vývoja a skúsenosti nezohrávajú autonómne ERP systémy z pohľadu firiem zatiaľ žiadnu rolu a ani ju vo vzdialenejšej budúcnosti zohrávať nebudú.
AKTUÁLNE PREKÁŽKY, KTORÝM ČELIA SAMOREGULAČNÉ A AUTONÓMNE ERP SYSTÉMY NA BÁZE AI
Respondenti v štúdii uviedli, že v súčasnosti považujú za hlavné prekážky automatizácie podnikového riadenia prostredníctvom samoregulačných a autonómnych ERP systémov tieto body:
 • Problém s nedostatkom údajov: Spoločnosti nemajú k dispozícii žiadne alebo nedostatočné množstvo údajov na tréning umelej inteligencie. Chýbajú najmä označené údaje, ktoré poukazujú na konkrétny výsledok. To je však predpoklad pre vybudovanie dátovej siete pre prácu AI. Veľké dáta budú v spoločnostiach vo veľkom k dispozícii zrejme až v ďalekej budúcnosti.
 • Technické prekážky v dôsledku chýbajúcich rozhraní, nekompatibilných dátových štruktúr a nevhodných ERP systémov
 • Nedostatok odborníkov so špecifickými znalosťami v oblasti IT, domény a odvetvia
 • Nedostatočná ziskovosť v dôsledku vysokých nákladov a úsilia pri implementácii
AUTONÓMNE ERP SYTÉMY – JE UŽ V SÚČASNOSTI MOŽNÝ TENTO TREND?
Súčasný trend naznačuje, že autonómne ERP systémy by mohli byť na úrovni 3 procesu vývoja, čiže by znamenali realistickú a krátkodobú alebo strednodobú perspektívu aspoň v niektorých oblastiach. Napríklad ovládanie systémov by sa dalo výrazne zjednodušiť hlasovým ovládaním. Rovnaký efekt by mala aj vysoká úroveň personalizácie na základe funkcií AI.
Prevádzkové procesy by bolo možné úplne prenechať systémom ako súčasť komplexného riadenia od začiatku do konca alebo riadenia životného cyklu. Okrem toho rastie význam inteligentných a nezávislých ERP systémov pre analýzu a vydávanie odporúčaní na konanie v rámci podnikového manažmentu. Nevyhnutným predpokladom na to by bolo nájsť riešenie na prekonanie problému s nedostatkom údajov.
SLABÁ AI – UMELÁ INTELIGENCIA, KTORÁ JE MOŽNÁ UŽ V SÚČASNOSTI
Autonome ERP-Systeme 
Na rozdiel od silnej AI, na ktorej by boli založené autonómne ERP systémy, je slabá AI možná už dnes a používa sa v moderných ERP systémoch.Táto forma umelej inteligencie dokáže zvládnuť vopred definované úlohy. Ide napríklad o rozpoznávanie obrázkov alebo konverziu hovorených slov na text. Slabá AI však nemá schopnosť myslieť alebo konať nad rámec úloh, ktoré je potrebné splniť. Algoritmy sú trénované na klasifikáciu údajov.
KDE SA DÁ V ERP SYSTÉMOCH VYUŽIŤ SLABÁ AI?
Slabá AI sa už používa v prediktívnej analytike. Existujúce údaje, algoritmy a strojové učenie spolupracujú na predpovedaní možného alebo pravdepodobného výsledku. Napríklad slabá AI sa používa v systémoch ERP pri skladovom hospodárstve. Môže taktiež vopred určiť potrebnú údržbu (prediktívna údržba) alebo tzv. „úzke hrdlo“, čiže nedostatok niektorého z produktov, a tak iniciovať včasné opatrenia. Takto využíva AI aj výrobný systém Asseco APplus.
Balóny Kubíček: Asseco HELIOS iNuvio je chrbticou našich firemných procesovMôže byť v súčasnosti výrobný podnik úspešný bez umelej inteligencie?

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk