ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Mzdový seminár 2020 v Asseco WÉČKO

Asseco WÉČKO
Pozývame vás na mzdový seminár k systému Asseco WÉČKO

PROGRAM:


Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od 1.1.2020

I. LEGISLATÍVNA ČASŤ, Ing. Iveta Matlovičová, metodik miezd a personalistiky


- Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň
postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania
- Zmeny na daňových tlačivách
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani, Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov
- Nezdaniteľné časti základu dane
daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou
- Opravy výpočtu dane
opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu
- Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky
uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nároku, výška daňového bonusu, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)
- Ročná uzávierka v mzdovej učtárni
popis úkonov k ročnej mzdovej uzávierke, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu
-Legislatívne zmeny k 1.1.2020
minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2020, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2020, zmeny pri výplate letného a vianočného platu, zvýšenie výmery dovolenky, rekreačný príspevok a nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zmeny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia (postavenie športového odborníka, určovanie dôchodkového veku, dopady na odvod poistného pri spätnom priznaní dôchodku, príp. pri dovŕšení dôchodkového veku), zaokrúhľovanie daňových veličín od 1.1.2020 po novom, zavedené sú nové oslobodenia príjmov od daňovej povinnosti (príspevok na vzdelávanie, príspevok zo sociálneho fondu na lekárske prehliadky, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do 500 €), zmeny pri príspevku na ubytovanie a na dopravu zamestnancov, zrušenie daňovej úľavy vo výške príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia, úpravy daňovej úľavy na kúpeľníctvo, zmeny pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej a v štátnej službe

II. PRAKTICKÁ ČASŤ, odborný metodik/konzultant miezd Asseco Solutions


- Praktické ukážky legislatívnych zmien zapracovaných v systéme Asseco WÉČKO


V cene je zahrnutý kvalitný materiál, občerstvenie a obed. Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky. Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru. Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo emailom na komunikacia@assecosol.com.Dátum
30. januára 2020
Čas
08:30 - 17:00
Miesto
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Cena
79.00 €

Registrovať sa na školenie

Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky. Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru. Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné