Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie dotknutej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

(V zmysle §§ 13 – 16 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Prevádzkovateľ

Asseco Solutions, a.s. so sídlom GBC IV, Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 2
IČO: 00 602 311
DIČ: SK 2020447990
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba vyhlasuje, že v čase tohto vyhlásenia dovŕšil 16 rokov.

Informácie pre dotknutú osobu

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú zaslaním e-mailu na adresu info@assecosol.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
 2. Účel spracúvania osobných údajov: obchodná ponuka, dodávka licencií a služieb, marketingové aktivity, prieskumy, aktualizácia systémov, produktové novinky a podobne.
 3. Prevádzkovateľ Asseco Solutions, a.s. získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby po vyjadrení záujmu o ponúkanú službu v rozsahu uvedenom v tomto vyhlásení na účel: podľa bodu 3.2
 4. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail.
 5. Právny základ spracúvania: § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov) (ďalej len „zákon“).
 6. Identifikácia príjemcu: nie je určený.
 7. Identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nie je určená.
 8. Doba uchovávania osobných údajov – v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 9. Právo dotknutej osoby od prevádzkovateľa požadovať:
  1. prístup k osobným údajom týkajúcich sa svojej osoby,
  2. opravu osobných údajov,
  3. vymazanie osobných údajov,
  4. obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. námietku na spracúvanie osobných údajov,
  6. prenosnosť osobných údajov,
  7. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona1),
  8. či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
  9. či sa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona1); v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 10. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
 11. Vyhlasujem, že som zmysle textu vyhlásenia porozumel. Svoj súhlas udeľujem slobodne za účelom daným v bode 3.2. k výkonu činnosti prevádzkovateľa.